Ngày hiệu lực: 2020-11-01

Chính sách Hoàn tiền của MDRT Academy

Tư cách thành viên tại MDRT Academy là dành cho những người chưa đủ điều kiện đạt tư cách thành viên Câu lạc bộ Bàn Tròn Triệu Đô. Một người không thể cùng lúc là thành viên của cả hai tổ chức. Nếu có người tham gia MDRT Academy rồi sau đó thấy mình đủ điều kiện đạt tư cách thành viên MDRT trong cùng năm, thì tư cách thành viên MDRT Academy sẽ chấm dứt và tiền phí đã đóng cho MDRT Academy sẽ được hoàn trả. Để yêu cầu hoàn trả tiền, các cá nhân phải liên hệ với trung tâm dịch vụ thành viên theo số điện thoại 800-879-6378 hay email cho info@mdrtacademy.org, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, múi giờ Miền Trung Hoa Kỳ, từ thứ Hai đến thứ Sáu.