Bảng Sản phẩm và Tín dụng Đủ điều kiện

SẢN PHẨM

TÍN DỤNG/PHÍ HOA HỒNG

TÍN DỤNG PHÍ BẢO HIỂM

Chết và thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn (cá nhân)

100% hoa hồng năm thứ nhất

100% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Bệnh hiểm nghèo (cá nhân)

100% hoa hồng năm thứ nhất

100% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Hợp đồng thu nhập cho người khuyết tật (cá nhân)

100% hoa hồng năm thứ nhất

100% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Nhân thọ (cá nhân)

Tối đa phí bảo hiểm hàng năm/phí bảo hiểm mục tiêu

100% hoa hồng năm thứ nhất

100% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Tiền gửi vượt quá phí bảo hiểm hàng năm/phí mục tiêu/phí bổ sung

100% tiền hoa hồng được thanh toán

6% phí bảo hiểm vượt mức

Phí bảo hiểm đơn (trọn đời và đầu tư)

100% hoa hồng năm thứ nhất

6% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Điều khoản bổ sung về bảo hiểm hỗn hợp ngắn hạn (tối đa 15 năm)

100% hoa hồng năm thứ nhất

100% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Thương tật toàn bộ vĩnh viễn và tử vong do tai nạn (nhóm)

100% hoa hồng năm thứ nhất

10% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Bệnh hiểm nghèo (nhóm)

100% hoa hồng năm thứ nhất

10% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Hợp đồng thu nhập cho người khuyết tật (nhóm)

100% hoa hồng năm thứ nhất

10% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Nhân thọ (nhóm)

100% hoa hồng năm thứ nhất

10% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Chăm sóc dài hạn (nhóm)

100% hoa hồng năm thứ nhất

10% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Niên kim (cá nhân và nhóm)

100% toàn bộ tiền hoa hồng

6% tiền đầu tư mới

Phí bảo hiểm đơn và/hoặc bảo hiểm hỗn hợp ngắn hạn tối đa 15 năm)

100% hoa hồng năm thứ nhất

6% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Chăm sóc sức khỏe (cá nhân)

100% hoa hồng năm thứ nhất

100% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Chăm sóc sức khỏe (nhóm)

100% hoa hồng năm thứ nhất

10% phí bảo hiểm năm thứ nhất

Quỹ tương hỗ

100% toàn bộ tiền hoa hồng/phí

6% tiền đầu tư mới

Chứng khoán

100% toàn bộ hoa hồng/phí đối với tiền đầu tư mới

6% tiền đầu tư mới

Tài khoản trọn gói/tài khoản quản lý tài sản

100% toàn bộ tiền hoa hồng/phí

6% tiền đầu tư mới

Phí Hoạch định Tài chính/ Phí tư vấn

100% phí ròng

100% tổng phí